Privacyverklaring Stichting Mopti

De Stichting Mopti, gevestigd Rustenburgerstraat 110, 1073 GH te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Stichting Mopti, Rustenburgerstraat 110, 1073 GH Amsterdam, tel +31 (0)6 28533260 / +223 62988262 (Mali)
W. Snapper is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Mopti en is te bereiken via wsnapper@mopti.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Mopti verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mopti.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Mopti verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het verzenden van onze wekelijkse nieuwsbrief en sporadische verzoeken voor een bijdrage t.b.v. de projecten in Mali.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Mopti neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Mopti) tussen zit. Stichting Mopti gebruikt het volgende computerprogramma voor het verzenden van email: adresboek Microsoft Outlook. De adreslijst wordt gebruikt voor het versturen van de wekelijkse nieuwsbrief en voor sporadische verzoeken om een bijdrage voor de projecten van de Stichting Mopti.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Mopti bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:
naam- en emailadressen, gedurende de periode totdat persoon te kennen geeft geen prijs meer te stellen op het toesturen van email

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Mopti verstrekt geen gegevens aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Mopti gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Zonder uw toestemming wordt uw adres niet in het verzendbestand opgenomen. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te doen verwijderen. Daarnaast heeft u ten allen tijde het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Mopti en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw beschikbare persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mopti.eu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Mopti wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Mopti neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Op de server van de website van de Stichting Mopti worden geen adressen bewaard. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@mopti.eu